Coulante houding UWV bij toetsing re-integratie inspanningen werkgever

Als een werknemer 2 jaar arbeidsongeschikt is geweest, kan de werknemer een WIA aanvraag doen bij het UWV. Er moet een re-integratieverslag worden bijgevoegd. In het re-integratieverslag zijn de inspanningen van werkgever en werknemer opgenomen van deze 2 jaar. De werkgever is verantwoordelijk voor de re-integratie inspanningen volgens de Wet Verbetering Poortwachter. Voordat de WIA aanvraag in behandeling wordt genomen toetst het UWV eerst de inspanningen. De werkgever heeft een bewijsplicht dat er voldoende inspanningen zijn geweest. Het UWV kan beoordelen dat de inspanningen onvoldoende zijn geweest en legt een sanctie op van maximaal 1 jaar extra loondoorbetaling.

UWV gaat coulant om met toetsing re-integratieverslag

Vanwege het coronavirus heeft het UWV op haar website gepubliceerd dat het coulant om gaat met de toetsing van het re-integratieverslag (RIV-toets). Het advies van ArboNext is wel dat de werkgever binnen de mogelijkheden blijft voldoen aan de re-integratie verplichtingen.

Tweede kamer akkoord met wetsvoorstel Wajong

De Tweede Kamer stemde in met het wetvoorstel van staatssecretaris Van Ark, Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het wetsvoorstel wordt nu voorgelegd aan de Eerste Kamer. De meeste nieuwe regels gaan in de eerste helft van 2020 in. De regels die te maken hebben met de hoogte van de Wajong-uitkering gaan per 2021 in.

De huidige regels pakken nu voor sommige Wajongers gunstig uit en voor een grote groep Wajongers juist weer niet. Door het aanpassen van die regels wordt het makkelijker om sneller meer geld over te houden als je gaat werken en kun je altijd terugvallen op je Wajong-uitkering als je je werk verliest. Ook mag je je volledige uitkering houden als je een opleiding volgt. Dat stimuleert jonggehandicapten om met een opleiding sterker op de arbeidsmarkt te starten.

“Inkomen is voor iedereen belangrijk. Nog meer als je afhankelijk bent van hulp en ondersteuning. We hebben hier te maken met 245.000 unieke mensen. Daarom is het zo cruciaal dat we dit goed voor hen regelen. En dat we mensen steunen op weg naar werk of een opleiding.”

Staatssecretaris Tamara van Ark